Şartlar & Politikalar

UNİSTU ÜYELİK SÖZLEŞMESİ, KULLANICI ŞARTLARI VE GİZLİLİK POLİTİKASI

 

 1. TARAFLAR

İşbu sözleşmenin kendi metninden ve daha sonra yayınlansa dahi işbu Sözleşme’ye atıfta bulunan ve Sözleşme’nin ayrılmaz bir parçası olan belgelerden ve eklerden oluşan işbu “ÜYELİK SÖZLEŞMESİ, KULLANICI ŞARTLARI VE GİZLİLİK POLİTİKASI” [Bundan böyle hepsi birlikte “Sözleşme” olarak anılacaktır.] ile www.unistu.net web sitesinde ya da UNISTU isimli uygulamada [Birlikte ya da ayrı ayrı “web sitesi” ya da “uygulama” olarak anılabileceklerdir.] işbu Sözleşme’de belirtilen koşullar dahilinde herhangi bir şekilde hesap açan kişiler “Üye” ve UNISTU içeriğine herhangi bir yolla ulaşan kişiler “Kullanıcı”  arasında Üye’nin onay vermesi ya da Kullanıcının içeriğe erişim sağlaması ile karşılıklı olarak kabul edilerek yürürlüğe girmiştir.

 

 1. TANIMLAR

Üye: UNISTU tarafından belirlenen yöntemlerle Web Sitesi ya da Uygulama üzerinden kayıt olan ve UNISTU tarafından Üyeliği onaylanan, UNISTU’nun sunduğu Hizmetlerden işbu Sözleşme’de belirtilen koşullar dahilinde yararlanan kişileri;

Kullanıcı: UNISTU içeriğine herhangi bir yolla ulaşan kişileri;

Web Sitesi: www.unistu.net isimli alan adından ve bu alan adına bağlı alt alan adlarından oluşan web sitesini;

Uygulama: UNISTU isimli mobil uygulamayı ve tüm içeriğini;

İçerik: Web Sitesi ya da Uygulamada yayınlanan veya erişimi mümkün olan her türlü bilgi, dosya, resim, program, vs. görsel, yazınsal ve işitsel imgeleri;

Hizmetler: Web Sitesi ya da Uygulama içerisinde UNISTU Üyelerine işbu Sözleşme’de belirlenen şartlar dahilinde gerçekleştirdiği uygulamaları;

Kulüp: Üniversitelerin öğrenci Kulüplerini ifade etmektedir.

 

 1. SÖZLEŞMENİN KONUSU VE KAPSAMI

İşbu Sözleşme’nin konusu; UNISTU’nun kullanım şartlarını, UNISTU tarafından Üyelere yönelik olarak sunulan Hizmetlerden yararlanma şartlarının ve bunlara ilişkin olarak tarafların hak ve yükümlülüklerinin tespitini, Kullanıcıların sorumluluklarının belirlenmesini ve UNISTU Gizlilik Politikasının beyan edilmesidir.

İşbu Sözleşme’nin kapsamı; web sitesi/uygulama içerisinde yer alan kullanıma, Üyeliğe ve Hizmetlere ilişkin olarak UNISTU tarafından yapılmış olan her türden uyarı, açıklama ve hak ile yükümlülüklerin belirlenmesini amaçlayan beyanlardır. Üye/Kullanıcı, işbu Sözleşme hükümlerini kabul etmekle, web sitesi/uygulama içinde yer alan kullanıma, Üyeliğe ve Hizmetlere ilişkin UNISTU tarafından sunulan her türlü açıklama ve sair bilgilendirmelerdeki her türlü hususa uygun olarak davranacağını da kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.

 

 1. ÜYELİK VE HİZMET KULLANIMI ŞARTLARI

4.1. Üyelik, web sitesinin/uygulamanın ilgili bölümünden Üye olmak isteyen kişi tarafından, gerekli bilgilerinin verilmesi suretiyle kayıt başvurusu yapılması ve UNISTU tarafından kayıt işleminin onaylanması ile gerçekleşir.

4.2. Üye, bir kulübe kayıt olmak, onların etkinliklerini takip edebilmek ve yalnızca o kulübe ait yazışmaları görebilmek ve yazışma yapabilmek için, bilgilerini vererek ilgili kulübe başvuru yapar. Başvuru sonrasında, Üyenin Kulüp kayıtlarında adı geçebilmesi için, kulübün yetkili başkanının onayı gerekmektedir. UNISTU, ilgili onay işlemini kendi yapmadığı gibi, Kulüp yöneticilerinin onay vermesi için de uyarı, bildirim ve sair işlemi yapmakla yükümlü değildir.

4.3. Web sitesine/uygulamaya Üye olunabilmesi için üniversite öğrencisi ve reşit olmak gerekmektedir. UNISTU’nun Üyelerinin kayıt esnasında verdikleri bilgiler ile, Üyelik şartlarını haiz olup olmadığını kontrol etme yükümlülüğü bulunmamaktadır. İşbu Sözleşme ile belirlenen şartlar dahilinde geçici olarak Üyelikten uzaklaştırılmış veya Üyelikten süresiz yasaklanmış olmamak gerekmektedir.

4.4. Hizmetler temel olarak ücretsizdir. Bununla birlikte, UNISTU’nun herhangi bir zamanda önceden onay almaksızın Hizmetlerin tamamını veya bir kısmını ücretli hale getirme ve/veya başka koşullara bağlama hakkı saklıdır.

4.5. Üyeler şifrelerinin korunmasından ve hesaplarının güvenlik ve gizliliğinden bizzat sorumludurlar. Üyeler, şifre ve Kullanıcı bilgilerini başkaları ile paylaşmayacaklarını, hesaplarını başkalarına kullandırmayacaklarını, devir ve kullanıma açmayacaklarını taahhüt ederler. UNISTU üzerinden paylaşılan her türlü bilgi, belge, fotoğraf, yazışma ve sair husus hesap sahibinin sorumluluğundadır. Üyeye ait Kullanıcı adı ve şifre ile gerçekleştirilen her işlem bizzat Üye tarafından gerçekleşmiş sayılacaktır. UNISTU’nun bunlar üzerinde hiçbir yasal ve cezai sorumluluğu bulunmamaktadır. Üyelerin, sisteme giriş araçlarının güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması, kullanılması gibi hususlardaki tüm ihmal ve kusurlarından dolayı Üyelerin ve/ veya üçüncü kişilerin uğradığı veya uğrayabileceği zararlardan UNISTU’nun doğrudan veya dolaylı herhangi bir sorumluluğu yoktur.

Üye, hesap güvenliğinin tehlikede olduğunu düşündüğünde bu durumu derhal [email protected] Adresine bildirmelidir. Geç bildirimden veya eksik bilgilendirmeden kaynaklanan durumlarda UNISTU’nun sorumluluğu bulunmamaktadır.

4.6. Üye, UNISTU Üyeliği süresince, Hizmetlerden faydalanırken, bilgi, belge ve sair paylaşımlarda bulunurken ve UNISTU ile ilgili herhangi bir işlemi yerine getirirken işbu sözleşme içerisinde yer alan tüm şartlara, web sitesinin ilgili yerlerinde belirtilen kurallara ve yürürlükteki tüm mevzuata uygun hareket edeceğini, işbu Sözleşme ile belirlenen tüm şart ve kuralları anladığını ve onayladığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

 1. HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLER

5.1. UNISTU’NUN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

UNISTU, Üyelerin bizzat veya Üyelerin web sitesinde/uygulamada sağlanan Hizmetler ve/veya yazışmalar sırasında paylaştıkları bilgi, belge ve fotoğrafları kontrol, denetleme ve sair eylemlerde bulunma yükümlülüğü bulunmamaktadır.

Bu sebeple, Üyeler ve/veya Kullanıcılar tarafından gerçekleştirilebilecek suç, zarar veya sair eylemden de sorumlu değildir. UNISTU, Üyelerin muhatap oldukları diğer Üye ve Kullanıcılar ile veya UNISTU Hizmet ve uygulamaları ile bağlantılı olarak ve/veya bunlardan kaynaklanan hiçbir maddi, manevi, dolaylı veya direkt zarardan sorumlu olmayacağı gibi, Üyelerin kanuna aykırı fiil ve eylemlerinden dolayı hukuki ve cezai olarak sorumlu tutulamaz.

UNISTU, web sitesi/uygulamada yapılan yazışmalardan, paylaşılan bilgi, belge ve resimler ile fotoğraflardan herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır. UNISTU ayrıca, sunduğu Hizmetlerin Üyeler/Kullanıcı tarafından kötü niyetli kullanımlarından veya UNISTU üzerinden yapılan etkinliklerdeki beyan, söylem, tavır ve niyetleri ile, bu etkinliklerde doğabilecek olan her türlü zarar, ziyan ve sair durumlardan da hiçbir suretle sorumlu değildir.

 

5.1.1. ÜYELERİN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

5.1.1.1. Üye, Sözleşme'yi kabul etmekle, web sitesi/uygulama içinde yer alan, kullanıma, Üyeliğe ve Hizmetlere ilişkin olarak UNISTU tarafından açıklanan her türlü beyanı ve bu beyanlara uygun olarak davranacağını kabul etmiş olmaktadır.

5.1.1.2. Üye, Üyelik başvurusunu gerçekleştirirken, UNISTU Hizmetlerinden faydalanırken ve Hizmetlerle ilgili herhangi bir işlemi yerine getirirken işbu Sözleşme içerisinde yer alan tüm şartlara ve web sitesi/uygulamalar içinde belirtilen diğer kurallara, açıklamalara ve yürürlükteki tüm mevzuata uygun hareket edeceğini, yukarıda belirtilen tüm şart ve kuralları anladığını ve onayladığını kabul eder.

5.1.1.3. Üye, UNISTU’nun yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri gereğince resmi makamlara açıklama yapmakla yükümlü olduğu durumlar içerisinde, resmi makamlarca usulü çerçevesinde talep edilmesi halinde Kullanıcılara ait gizli/özel/ticari bilgileri resmi makamlara açıklamaya yetkili olacağını ve bu sebeple kendisinden her ne nam altında olursa olsun tazminat talep edilemeyeceğini kabul eder.

5.1.1.4. Üyeler, web sitesi/uygulama içerisinde kendileri tarafından sağlanan bilgilerin ve içeriklerin doğru, gerçek ve hukuka uygun olduğunu kabul ve taahhüt ederler.

5.1.1.5. UNISTU, Üyeler tarafından iletilen, yüklenen, sağlanan veya değiştirilen bilgilerin ve içeriklerin doğruluğunu araştırma, bu bilgi ve içeriklerin güvenli doğru ve hukuka uygun olduğunu taahhüt ve garanti etmekle yükümlü ve sorumlu olmadığı gibi, söz konusu bilgilerin ve içeriklerin yanlış veya hatalı olmasından dolayı ortaya çıkacak hiçbir zarardan da sorumlu tutulamaz.

5.1.1.6. Üye, kendi hesabından yapılan tüm iş ve işlemlerin münhasıran ve müstakilen kendisi tarafından yapıldığını kabul eder.

5.1.1.7. Üyeler, UNISTU’nun yazılı onayı olmadan işbu Sözleşmeyi veya bu Sözleşme kapsamındaki hak ve yükümlülüklerini kısmen veya tamamen herhangi bir üçüncü kişiye devredemezler.

5.1.1.8. UNISTU’nun sunduğu Hizmetlerden yararlananlar, Üyeler ve Kullanıcılar yalnızca hukuka uygun amaçlarla web sitesi/uygulama üzerinde işlem yapabilirler. Web sitesi/uygulama üzerinden yapılan tüm işlem ve eylemlerdeki hukuki ve cezai sorumluluk, eylemi gerçekleştiren kişiye aittir. Her Üye/Kullanıcı UNISTU ve/veya başka bir üçüncü şahsın aynı veya şahsi haklarına, malvarlığına tecavüz teşkil edecek nitelikteki web sitesi/uygulama üzerindeki resimleri, metinleri görsel ve işitsel imgeleri, video klipleri, dosyaları, veri tabanları, katalogları ve listeleri çoğaltamayacağını, kopyalamayacağını, dağıtmayacağını, işlemeyeceğini gerek bu eylemleri ile gerekse de başka yollarla UNISTU ile doğrudan ve/veya dolaylı olarak rekabete girmeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir. Üyelerin/Kullanıcılar işbu Sözleşme hükümlerine ve hukuka aykırı olarak gerçekleştirdikleri web sitesi/uygulama üzerindeki faaliyetler nedeniyle üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zarardan dolayı UNISTU doğrudan ve/veya dolaylı olarak hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

5.1.1.9. Web sitesi/uygulama üzerinde Üyeler de dahil olmak üzere üçüncü kişiler tarafından sağlanan Hizmetlerden ve/veya yayınlanan içeriklerden dolayı UNISTU’nun, UNISTU çalışanlarının ve yöneticilerinin sorumluluğu bulunmamaktadır. Herhangi bir üçüncü kişi tarafından sağlanan ve yayınlanan bilgilerin, içeriklerin, görsel ve işitsel imgelerin doğruluğu ve hukuka uygunluğunun taahhüdü bütünüyle bu eylemleri gerçekleştiren kişilerin sorumluluğundadır. UNISTU, Üyeler de dahil olmak üzere üçüncü kişiler tarafından sağlanan Hizmetlerin ve içeriklerin güvenliğini, doğruluğunu ve hukuka uygunluğunu taahhüt ve garanti etmemektedir.

5.1.1.10. Kulüpler tarafından, Üyelerin Kulüplere ait içeriklere, platformlara, uygulamalara ve sitelere yönlendirilmesi durumunda, ilgili Kulüp ve Üye arasında gerçekleşen işlemler konusunda UNISTU’nun hiçbir sorumluluk ve yükümlülüğü bulunmamaktadır.

5.1.1.11. Kulüpler tarafından, Üyelerin Kulüplere ait içeriklere, platformlara, uygulamalara ve sitelere yönlendirilmesi durumunda, Kulüp ve Üye arasında gerçekleşen işlemler konusunda UNISTU’nun hiçbir sorumluluk ve yükümlülüğü bulunmamaktadır.

5.1.12. Üye/Kullanıcı ve UNISTU birbirinden bağımsız taraflardır. İşbu Sözleşme’nin Üye ve UNISTU tarafından onaylanması ve uygulanması sonucunda, aralarında ortaklık, temsilcilik, işçi-işveren veya benzeri bir ilişki doğmaz.

5.1.13. UNISTU’nun Üyelerin kendi aralarındaki işlemlerden kaynaklanan şikayetlerini çözme, yanıtlama ve iletme yükümlülüğü olmadığı gibi, UNISTU’ya söz konusu şikayetlerden dolayı hiçbir sorumluluk yüklemez.

5.1.14. UNISTU’dan yazılı izin almaksızın, web sitesi/uygulama üzerinden herhangi bir çekiliş, promosyon, yarışma veya kampanya yapılmayacaktır.

5.1.15. Web sitesi/uygulama, Kullanıcılar/Üyeler tarafından ahlaka ve mevzuata aykırı şekilde ya da kötü niyetli bir amaç doğrultusunda kullanılamaz. Web sitesi/uygulamanın amacına uygun ve sağlıklı bir şekilde çalışmasını engelleyecek ya da çalışma durumunu yavaşlatacak hiçbir uygulamaya ya da içerik paylaşımına saldırı kapsamında olsun ya da olmasın izin verilmemektedir.

5.1.16. Web sitesi/uygulama içerisindeki herhangi bir uyarı ya da açıklamaya uymamak, işbu Sözleşmeye veya bildirim metinlerine aykırı davranışlarda bulunmak ya da UNISTU’nun göndereceği e-postalarda iletilen kuralları ya da yasakları ihlal etmek herhangi bir zamanda Üyeliğin silinmesi ve varsa yönetilen Kulüp sayfasının dondurulması ve/veya devre dışı bırakılması sonucunu doğurabilir.

5.1.17. UNISTU 5.1.1.16. maddede belirtilen hususların Üye/Kullanıcı tarafından gerçekleştirildiğini tespit ettiği takdirde, dilediği gibi, Üye/Kullanıcıyı uyarma, ikaz etme, Üyelikten çıkarma, Üyeliğin dondurulması ve şayet böyle bir durum var ise, hakkında suç duyurusunda bulunma, maddi veya manevi tazminat davası açma hakkını haizdir.

 

5.1.2. KULÜP ÜYELERİNİN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

5.1.2.1. Kulüp sayfası açan Üye, ilgili sayfalardaki tüm bilgilerin işbu Sözleşme hükümlerince belirlenen veya web sitesi/uygulamada belirtilen Hizmetlerin kullanımına ilişkin kurallara ve Üyeliğe ilişkin koşullara aykırı olmadığını ve yürürlükteki tüm mevzuata uygun olduğunu kabul ve taahhüt eder. Üyeler, ekledikleri her türden içeriğin ve tüm mesajlaşmalarının tüm hukuki ve cezai sorumluluğunun kendisinde olduğunu, UNISTU’yu her türlü adli, ticari ve idari makam önünde savunma yükümlülüğü olduğunu kabul, beyan ve taahhüt kabul eder.

 

5.1.3. KULÜP BAŞKAN VE YARDIMCILARININ HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

5.1.3.1. Kulüp sayfası açarak Kulüp yöneticisi olan veya Kulüp sayfasındaki hak ve yükümlülüklerini, UNISTU yazılı onayı ile devir alan Üyeler Kulüp sayfası üzerinde münhasıran yetkilidirler. Kulüp yöneticileri, ilgili kulübe başvuru ve üye olarak seçilmiş herhangi bir kişiyi yardımcı olarak seçebilirler. Bu hususta UNISTU’nun herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

5.1.3.2. Kulüp yöneticisi ve yardımcıları diledikleri kişiyi Kulüp Üyesi olarak seçebilir, Kulüp Üyeliğini onaylayabilir veya reddedebilir. Bu hususta UNISTU’nun herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

5.1.3.3. Kulüp yöneticileri Kulüp sayfası içerisinde yazılanları silebilir, Kulüp Üyelerini engelleyebilir, ya da Kulüpten çıkartabilirler.

 

 1. HİZMETLER

UNISTU web sitesinde/uygulamada, işbu Sözleşme ile kapsamı ve içeriği belirlenen Hizmetleri Üyelere sağlayacaktır. Verilen Hizmetlerin temelinde Üyelerin UNISTU platformunda üniversitelerin Kulüplerine katılabileceği, etkinliklerini takip edebileceği, katılım sağlayabileceği, Kulüplerinin organizasyonunu ve tanıtımlarını yapabileceği bir altyapı sunmak vardır.

 

 1. GİZLİLİK POLİTİKASI

Veri sorumlusu sıfatı ile UNISTU olarak Üyelerimizin kişisel bilgilerine, gizliliğine ve güvenliğine son derece önem vermekteyiz. 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında da kişisel verilerinizin işlenme sebeplerini, bunların hukuki dayanağını, toplanma yöntemini ve Üyelerimizin ilgili Kanundan doğan haklarını beyan ederek, Üyelerimizi bilgilendirme zorunluluğumuz bulunmaktadır.

7.1.     Üyelerin UNISTU’ya Üye olurken paylaştığı e-posta, ad-soyadı, doğum tarihi, cinsiyet, fotoğraf, sosyal medya hesap linki, okul, telefon numarası ve benzer verilerle otomatik olarak elde edilen bilgiler; UNISTU Hizmetlerini iyileştirmek ve geliştirmeye yönelik olarak gerekli süre boyunca saklanmaktadır.

7.2.     Yer sağlayıcı olarak yasal mevzuatlar kapsamında UNISTU’ya yüklenen yükümlülükler gereğince, UNISTU hesabı kullanılırken otomatik olarak elde edilen Internet Protokol (IP) bilgileri, Üye konumları, tarayıcı tipi ve dili, cihaz modeli gibi veriler, Üyelerin, Kullanıcıların veya Üye olup da hesaba giriş yapmadan UNISTU’nun web sitesini/uygulamasını ziyaret edenlerin görüntüledikleri sayfalar ve ziyaret süreleri gibi log bilgileri, çerezler vasıtasıyla elde edilen kişisel veri niteliğinde olmayan bilgiler anonim olarak, yasal süre boyunca tarafımızca saklanabilir.

7.3.     Kişisel verilerinizi, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu [Bundan sonra “KVKK” olarak anılacaktır.] 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi Ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun, 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu başta olmak üzere ilgili diğer mevzuat kapsamındaki yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek ve size daha iyi Hizmet sunabilmek amacıyla bu gizlilik politikası ve KVKK’ya uygun olacak şekilde işliyoruz.


7.4.      Kişisel verilerinizi, sistemlerimizde saklayabilir, ölçüm ve analiz ile reklam ve hedefleme konusunda destek aldığımız yerli ve yabancı üçüncü kişilerle size daha iyi ve daha kişiselleştirilmiş bir Hizmet sunmak için anonim olarak paylaşabiliriz.


7.5.      KVKK’nın 11. maddesi kapsamında [email protected] adresine kayıtlı elektronik postayla (KEP) başvurarak kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, KVKK’nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme, düzeltme, silinme ve yok etme işlemlerinin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

7.6.      Web sitesi/uygulamada bulunduğunuz süre boyunca tarayıcınıza çerezlerin ve buna benzer unsurların yerleştirilmesi söz konusu olabilir.

7.7.      Gizlilik politikamızı, size herhangi bir bildirimde bulunmaksızın güncelleyebiliriz. Bu nedenle, gizlilik politikamızı belirli aralıklarla yeniden gözden geçirmenizi öneriyoruz.

 

 1. DİĞER HÜKÜMLER

8.1. YETKİLER

UNISTU, web sitesinin/uygulamanın çalışmasını geçici bir süre ile sınırlı olmak üzere veya tamamen durdurabilir. UNISTU, sistemin geçici süre için veya tamamen durmasından dolayı Üyelerin uğrayabileceği zarar veya ziyandan hiçbir şekilde sorumlu olmayacaktır.

 

8.2. FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI

 1. a) Web sitesinin/uygulamanın (tasarım, metin, resim, imge, html kodu ve diğer kodlar da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) tüm tescilli veya tescilsiz öğeleri UNISTU’ya ait ve/veya UNISTU tarafından üçüncü bir kişiden alınan lisans hakkı altında kullanılmaktadır. Üyeler ve Kullanıcılar, Hizmetleri, UNISTU bilgilerini ve UNISTU’nun telif hakları altında korunan öğelerini yeniden satamaz, paylaşamaz, dağıtamaz, sergileyemez veya başkasının bahsi geçen Hizmetlere erişmesine veya kullanmasına izin veremez. Bahsi geçen eylemleri gerçekleştiren Üyeler ve Kullanıcılar, lisans verenler de dahil üçüncü kişilerin uğradıkları zararlardan dolayı UNISTU’dan talep edilen tazminat miktarını, mahkeme masrafları ve avukatlık ücreti de dahil olmak üzere karşılamakla yükümlü olacaklardır. Üyeler ve Kullanıcılar, UNISTU’nun telif hakları altında korunan öğelerini çoğaltamaz, dağıtamaz veya bunlardan türemiş çalışmalar yapamaz ve hazırlayamaz.

 

 1. b) UNISTU’nun, Hizmetler, UNISTU bilgileri, UNISTU’nun telif hakları altında korunan öğeleri, UNISTU ticari markaları, UNISTU ticari görünümü veya web sitesi/uygulaması vasıtasıyla sahip olduğu her tür maddi ve fikri mülkiyet hakları da dahil tüm malvarlığı, ayni ve şahsi hak, ticari bilgi ve know-how’a yönelik tüm hakları saklıdır. UNISTU web sitesine/uygulamasına Üye olunması veya UNISTU tarafından sunulan Hizmetlerden yararlanılması söz konusu fikri mülkiyet hakları konusunda Üye’ye ve Kullanıcılar’a hiçbir hak vermez.

 

 1. c) Web sitesinde/uygulamasında Üye tarafından yüklenen her türlü yazılı, görsel, işitsel içeriğin fikri mülkiyete tabi olması halinde fikri mülkiyet hakları Üyeye veya ilgili hak sahibine ait olup, Üye UNISTU’ya söz konusu içerikle ilgili çoğaltma ve kamuya iletim haklarını sınırsız ve tüm dünyada geçerli olmak üzere vermiştir. Web sitesinde/uygulamada Üyeler tarafından yüklenen, oluşturulan veya sair şekilde iletilen veri tabanlarının fikri mülkiyete tabi olması halinde fikri mülkiyet hakları Üyeye ait aktarma, dağıtma, satma, kiralama ve topluma iletme haklarını sınırsız ve tüm dünyada geçerli olmak üzere vermiştir. Üye, diğer Üyeler tarafından web sitesine/uygulamaya yüklenen içerikleri ve veri tabanlarını çoğaltamaz, işleyemez, dağıtamaz veya bunlardan türemiş çalışmalar yapamaz veya hazırlayamaz.

 

8.3. REKLAM VERENLER

UNISTU sponsor alabilir, başka sitelere kendi reklamını verebilir ve kendi web sitesi/uygulaması üzerinden Üyelerine ve Kullanıcılar’a reklam içeren resim, banner, link, etkinlik veya fotoğraf gösterebilir.

UNISTU, web sitesi/uygulaması üzerinden vereceği reklamların, genel reklam kategorisi içerisinde olacağını; hukuka ve kamu düzenine aykırı, doğrudan cinsel içerikli veya din, politika gibi hassas içerik taşımayacağını beyan eder. UNISTU, Üyelerin ve Kullanıcıların kişisel ve gizli bilgileri ile Kulüp içeriklerini Reklam Verenler ile hiçbir suretle paylaşmaz.

 

8.4. SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ

UNISTU, tamamen kendi takdirine bağlı ve tek taraflı olarak işbu Sözleşmeyi uygun göreceği herhangi bir zamanda sitede/uygulamada ilan ederek değiştirebilir. Değişiklikler, değişiklik tarihi belirtilerek UNISTU web sitesi/uygulaması üzerinden yayınlanır ve aynı tarihte yürürlüğe girer. Üyeler, UNISTU’nun, dilediği zaman işbu Sözleşme hükümlerinde tek taraflı olarak değişikliğe gidebileceğini kabul ederler. Sözleşme’de yapılacak değişikliklerin takip edilmesi Üyelerin sorumluluğundadır. Üye, sunulan Hizmetlerden yararlanmaya devam etmekle bu değişiklikleri de kabul etmiş sayılır.

 

 

8.5. MÜCBİR SEBEPLER

Hukuken mücbir sebep sayılan her türlü durumda, UNISTU işbu Sözleşme ile belirlenen edimlerden herhangi birini geç veya eksik ifa etme veya etmeme nedeniyle Üyelere ve Kullanıcılar’a karşı yükümlü olmayacaktır. Bu ve bunun gibi durumlar, UNISTU için gecikme, eksik ifa etme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için UNISTU’dan herhangi bir nam altında tazminat talep edilemeyecektir.  Mücbir sebep terimi; doğal afet, isyan, savaş, grev, her türlü iletişim sorunu, erişim engellemesi, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları da dahil olmak fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla UNISTU’nun makul kontrolü haricinde ve UNISTU’nun gerekli özeni göstermesine rağmen kaçınılamayacak olaylar olarak yorumlanacaktır.

 

8.6. UYGULANACAK HUKUK VE YETKİ

İşbu Sözleşme’den kaynaklanacak ihtilaflar Türk Hukuku'na tabidir ve İstanbul Merkez Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir. UNISTU’nun, Üye’nin veya Kullanıcı’nın bulunduğu ülkede dava açma hakkı saklıdır.

 

8.7. KAYITLARIN GEÇERLİLİĞİ

İşbu Sözleşme’den doğabilecek ihtilaflarda UNISTU’nun kendi veritabanında, sunucularında tuttuğu elektronik ve sistem kayıtlarının, ticari kayıtlarının, defter kayıtlarının ve bilgisayar kayıtlarının muteber bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini ve bu maddenin HMK kapsamında delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu, UNISTU’nun yemin teklifinden ber’i kılındığını kabul beyan ve taahhüt eder.

 

8.8. YÜRÜRLÜK

İşbu Sözleşme, UNISTU tarafından ilan edildiği tarihte yürürlük kazanır. Üyeler, işbu sözleşme hükümlerine elektronik olarak onay verdikleri ve Kullanıcılar UNISTU içeriğine ulaştıkları anda Sözleşme ile yükümlü olurlar. Sözleşme üzerindeki değişiklikler de değişiklik tarihi belirtilerek UNISTU web sitesi/uygulama üzerinden yayınlanır ve aynı tarihte yürürlüğe girer.